Privacyverklaring Wie Wat Wijzer

Wie Wat Wijzer, gevestigd aan Plantsoen 25, 3755 HH Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.wiewatwijzer.nl

Plantsoen 25
3755 HH Eemnes
0623873331 / 0355317802

S. Schoon is de Functionaris Gegevensbescherming van Wie Wat Wijzer

Zij is te bereiken via simonet@wiewatwijzer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wie Wat Wijzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wie Wat Wijzer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Voor workshops of trainingen waarvoor u zich inschrijft:
Gegevens die u verstrekt over opleiding, werkervaring en motivatie

– Voor klanten voor de praktijk voor remedial teaching en drama
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via simonet@wiewatwijzer.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wie Wat Wijzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Voor ouders voor de praktijk voor remedial teaching en drama:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Voor workshops en trainingen:

– Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een training of opleiding.

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wie Wat Wijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (Wie Wat Wijzer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wie Wat Wijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Cliënten in de praktijk voor remedial teaching en drama: 15 jaar

Deelnemers aan een workshop of training: 15 jaar
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer een cliënt of deelnemer dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.
Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden

Wie Wat Wijzer verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wie Wat Wijzer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wie Wat Wijzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar simonet@wiewatwijzer.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Centrum Tea Adema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centrum Tea Adema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via simonet@wiewatwijzer.nl